Předsudky k profesi zdravotní sestry

použité zkratky:

P – předsudek
R – realita
SZŠ – Střední zdravotnická škola
VOŠ – Vyšší odborná škola
ZA – zdravotnický asistent

KOMPETENCE PO ABSOLVOVÁNÍ SZŠ

P: Zdravotnický asistent není zdravotní sestra, je to pomocná síla.
R: Dle právních předpisů je zdravotnický asistent se svými kompetencemi zahrnut mezi střední zdravotnické pracovníky.

P: Po absolvování SZŠ (obor Zdravotnický asistent)  kompetence k výkonu žádných odborných výkonů a samostatné péči o pacienta. Zdravotničtí asistenti nemohou aplikovat injekce,… dělat odborné výkony, nesmí pracovat samostatně – pracují pod přímým dohledem (“někdo u nich musí stát”). Zdravotnický asistent může jen „nosit mísy“, stlát postele a mýt nemocné. 
R: Zdravotnický asistent má své kompetence a po novelizaci zákona o nelékařských povoláních bude vynecháno pracuje pod dozorem všeobecné sestry.

P: Všeobecná sestra nepracuje samostatně, musí jen plnit příkazy lékaře.
R: Sestra má i své samostatné kompetence.

P: Zdravotnické asistenty zaměstnávají na pozici sanitáře.
R: Není to pravda, pro asistenty existují tabulková místa. Někteří skutečně na pozici sanitáře pracují, je to jejich volba – mají menší zodpovědnost a to některým vyhovuje.

STUDIUM (VZDĚLÁVÁNÍ

P: Na SZŠ je možné získat poměrně snadno maturitu (studium není náročné).
R: I studijně nadaní žáci zde plně rozvíjí své znalosti a dovednosti.

P: SZŠ primárně připravuje na výkon povolání a absolventi nemají přílišnou možnost dalšího studia v jiném oboru.
R: Možnost studia v oblasti sociální, pedagogické, psychologické, přírodovědné, aj.

P: Zdravotnický asistent musí po maturitě dál studovat, nezaměstnají ho.
R: Není to pravda, ZA může hned po maturitě nastoupit do zaměstnání – VŠUDE V NEMOCNICI HO OKAMŽITĚ PŘIJMOU

P: SZŠ a VOŠ zdravotnická nabízí pouze studium oboru ZA.
R: Na SZŠ jsou i jiné, technicky zaměřené obory ( zubní laborant, zdravotnický laborant, farmaceutický laborant, nutriční terapeut,…)

P: Sestry vysokoškolačky jsou vzdělávané pro vedoucí pozice.
R: VŠ, nebo VOŠ vzdělání je kvalifikační studium, absolvováním studia se získává oprávnění k výkonu povolání u lůžka nemocného, ne funkce!

P: Nutnost VŠ nebo VOŠ vzdělání pro všechny sestry.
R: Každá absolventka, která začala studovat obor všeobecná sestra na SZŠ nejpozději ve školním roce 2003/2004 je všeobecnou sestrou. Absolvovat VOŠ a VŠ již nemusí.

PLATOVÉ PODMÍNKY V REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ

P: Ve zdravotnictví nejsou finance, v nemocnici státní si nelze vydělat dostatek finančních prostředků.
R: Chybí celospolečenská informovanost o platových podmínkách (co a za kolik – směnný provoz – benefity)

P: Sestry mají malé platy.
R: Platy „sester“ (ZA) jsou srovnatelné s ostatními středoškoláky. V poslední době došlo k navýšení platů. V třísměnném provozu + noční + svátky může být plat kolem 25 000. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá zvýšení platů nezdravotnického personálu, náborové příplatky u nových zaměstnanců, stipendia při studiu.

POHLED LAICKÉ VEŘEJNOSTI NA ZDRAVOTNÍ SESTRY

P: Zdravotnický asistent (sestra) nedělá nic a vše, střídá v rámci pracovní doby mnoho stanovišť (pracovišť).
R: Diferenciace pracovníků (a jejich pracovní náplně) není dostatečná, není přehledná ani pro profesionály natož pro laiky.

P: Vztahy mezi sestrami a lékaři jsou příliš osobní.
R: Kvalita pracovních vztahů mezi lékaři a sestrami může být často ovlivněny negativní zkušeností s jednotlivcem. To může ovlivnit celkové vztahy na pracovišti a také hodnocení ze strany pacientů. Sexuální harašení totiž může být vnímáno i jako diskriminační, tedy s následky nerovného zacházení na pracovišti.

P: Sestry vytvářejí problematické čistě ženské kolektivy.
R: Ryze ženské kolektivy se nacházejí i mimo zdravotnictví. Není možné paušalizovat, že právě sestry nebudou mít na pracovišti bezpečné pracovní klima – spokojenost i větší výkon.

VYTRÁCENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE POVOLÁNÍ

P: Ryze ženské povolání / muž v profesi nelékařského zdravotnického pracovníka.
R: Muž do této profese patří, a je jeho součástí od raného vývoje ošetřovatelství.

P: Nejedná se o poslání, riziko žalob od pacientů (“nestojí to za to”).
R: Toto povolání bude vždy především posláním (spojené s lidskostí, potlačením vlastních potřeb, altruismem) – jedná se pomáhající profesi!!!

P: Prestižní povolání je to, kde se berou velké peníze.
R: Náročná práce sestry (ZA) po stránce psychické i fyzické není uznávána pro malé finanční ohodnocení. Jsou jiné oblasti na trhu práce, ve kterých se za menší zátěž více platí.

ČASOVÁ NÁROČNOST

P: Při třísměnném provozu je málo volna, sestry jsou stále v práci a jsou díky tomu vyčerpané, vyhořelé, deprimované.
R: Není to pravda – volna je víc, i 2 – 3 dny. Někteří zdravotníci si sami dovedou dát vnitřní odměnu za vykonanou práci (sebeuspokojení, spokojenost s odvedenou prací).

P: Práce sestry obnáší pouze práci u lůžka a ve směnném provozu.
R: Možnost práce v ambulantní složce, agenturách DP, sociálních zařízeních.

P: Těžká fyzická práce.
R: Pomoc ošetřovatelů, sanitářů při manipulaci s nemocným, přístrojové pomůcky k polohování a mobilizaci nemocných, vhodná organizace práce.

P: Sesterská práce není čistá práce, sestra se na pracovišti nakazí chorobou.
R: Pomoc ošetřovatelů, sanitářů, pomůcky k ošetř. péči, ochranné pomůcky, dezinfekce, sterilizace.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

P: Není nutné – úplně zbytečně po tobě stále budou něco chtít – budeš se muset něco nového učit.
R: Získávání nových poznatků je samozřejmostí v každé profesi a v životě vůbec – tak i ve zdravotnictví.