Jaké je požadované vzdělání?

V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant:

  • vyšší odborné vzdělání s možností užívání označení „diplomovaný specialista“ za jménem absolventa získané

absolvováním nejméně tříletého studia v oboru Diplomovaná dětská sestra na vyšší odborné škole zdravotnické

nebo

  • vysokoškolské bakalářské vzdělání s možností užívání akademického titulu „bakalář“ před jménem získané

absolvováním tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu dětských sester.

Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání praktická sestra, porodní asistentka, zdravotnická záchranář, všeobecná sestra, pakliže mají zájem získat způsobilost k výkonu povolání dětská sestra, mohou tříleté studium v oboru diplomovaná dětská sestra absolvovat ve zkrácené formě, pokud zažádají o započtení dříve absolvovaného zdravotnického studia a o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné složení přijímací zkoušky.

Kdo je dětská sestra?

Dětská sestra je nedílnou součástí týmu pracovníků různých zdravotnických profesí poskytujících zdravotní péči. Řídí poskytování ošetřovatelské péče u dětí všech věkových kategorií a je odpovědná za její kvalitu. Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky (zejména lékaři, zubními lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními terapeuty, zdravotně-sociálními pracovníky aj.) se podílí především na preventivní, dispensární, diagnostické, léčebné, rehabilitační, paliativní péči poskytované dětem.

Jakou práci dělá dětská sestra?

Dětská sestra může kromě jednodušších zdravotních výkonů (aplikace injekcí, odebírání krve, cévkování dívek, asistence při diagnostických a léčebných výkonech) provádět i z hlediska rizika pro pacienty náročnější zdravotní výkony, jako je např. zavádění kanyl do periferních žil nebo gastrických sond včetně podání výživy do těchto sond, ošetřování ran včetně odstraňování stehů, provádění výplachu žaludku apod.

Jak se dětská sestra uplatní na trhu práce?

Uplatnění dětské sestry je poměrně široké a v době nedostatku pracovních sil ve zdravotnictví zde nezaměstnanost téměř neexistuje. Jde tedy o velice zajímavé a především stabilní zaměstnání, a to i v dobách případných ekonomických krizí. Absolvent studia v oboru se uplatní jako dětská sestra ve  všech typech státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, v lázních či dětských zařízeních, v oblasti privátní ošetřovatelské péče (agentury domácí péče, mobilní hospicové péče), v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, dětských lékařů specialistů či zubních lékařů. Dětské sestry mohou pracovat i v pobytových zařízeních sociálních služeb, která poskytují zdravotní služby, tedy např. v dětských stacionářích, dále v jeslích či dětských skupinách.

Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání?

Možnosti dalšího vzdělávání pro dětské sestry jsou obdobné jako u sester všeobecných a jsou tedy poměrně široké. I dětské sestry se mohou vzdělávat ve specializačním vzdělávání (vzdělávání v  oborech, jako je např. intenzivní péče pediatrii a neonatologii, psychiatrie,  perioperační péče, pediatrická péče v klinických oborech atp.) nebo prostřednictvím certifikovaných kurzů. V rámci profesního celoživotního vzdělávání (prohlubování vzdělání) je ve zdravotnictví dostatečná nabídka kurzů, seminářů a vzdělávacích akcí, které mohou dětské sestry využít. Sestry s bakalářským vzděláním si mohou zvyšovat či prohlubovat kvalifikaci na vysokých školách v magisterských programech.