FAQ – STUDUJ ZDRÁVKU

 

Umožňuje škola studentům zahraniční pobyty?

Ano, studenti mají na mnohých školách možnost zúčastnit se odborných či jazykových pobytů v zahraničí. Studenti tak mohou poznávat zvyklosti a kulturu dané země a zdokonalovat se v cizím jazyku. Součástí jsou také exkurze, kde se studenti seznamují s prostředím zahraničních zdravotnických pracovišť, klinik a dalších institucí. Nabídka zahraničních pobytů záleží na konkrétní zdravotnické škole.

Musím po maturitě pokračovat v dalším studiu na vysoké škole nebo najdu uplatnění ve zdravotnictví už jako praktická sestra?

Ne nemusíte, po ukončení studia na zdrávce naleznete jako praktická sestra uplatnění například:

–        Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky (zejména lékaři, zubními lékaři, všeobecnými sestrami, porodními asistentkami, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními terapeuty, popř. dalšími) se podílí především na diagnostické, léčebné a rehabilitační péči.

–        Praktická sestra např. může měřit fyziologické funkce pacienta (teplota, krevní tlak aj.), odebírat krev ze žíly či odebírat jiný biologický materiál na vyšetření, podávat pacientovi na základě ordinace lékaře léky do úst nebo je podle indikace injekčně aplikovat do svalu či do podkoží, připravovat pacienta k diagnostickým a léčebným výkonům včetně asistence u těchto výkonů.

Z jakých předmětů budu skládat maturitu?

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou předmětů:

  1. Český jazyk a literatura (komplexní zkouška)
  2. Cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (didaktický test)

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Nejčastěji se skládá ze dvou předmětů:

  1. Praktická maturitní zkouška z odborného předmětu ošetřovatelská péče
  2. Povinná maturitní zkouška z odborného předmětu ošetřovatelství
  3. Volitelný předmět somatologie nebo psychologie a komunikace-ústní zkoušky

Absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a dosáhne stupně vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 Jak jsou vybavené odborné učebny? Je to podobné jako v nemocnici?

Ano, odborné učebny mají za cíl simulovat prostředí nemocnice. Tyto prostory slouží především k výuce předmětu Ošetřovatelství, případně dalších odborných předmětů. Nejčastěji jsou vybaveny například cvičnými lůžky, modely a zdravotnickými pomůckami či cvičným pracovištěm sestry.

 Jak probíhá odborná praxe? Učí se ve škole nebo v nemocnici? Probíhá praxe v blocích?

Nedílnou součástí studia je praktické vyučování, během kterého studenti získávají zkušenosti a dovednosti ze skutečného pracovního prostředí. Odborná praxe probíhá nejčastěji v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Odborná praxe je realizovaná skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickým nebo jiným zařízením.

Platí, že nebudeme maturovat z matematiky?

Ano, v současnosti je možnost si místo matematiky v rámci společné části maturitní zkoušky zvolit cizí jazyk.

Učí se matematika celé čtyři roky?

Ne, matematika je dle učebního plánu vyučována pouze do třetího ročníku.

Kolik budu jako praktická sestra vydělávat? Jaký je nástupní plat?

Nástupní plat vychází z platové tabulky, ovlivňuje jej platová třída a délka praxe, ale i další mzdové kompenzace (příplatky). Praktická sestra se nachází v 7. – 9. platové třídě.

Můžu po maturitě rychleji vystudovat na všeobecnou sestru?

Ano, absolventa oboru praktická sestra, jelikož absolvoval zdravotnický obor s obdobným zaměřením, lze přijmout  do vyššího (druhého, ev. třetího) než prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra.  Po řádném ukončení studia absolutoriem tak absolvent získá další způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, tentokrát k výkonu povolání všeobecné sestry.

Jezdí sestry na zdrávkách také na lyžařské a turistické kurzy?

Určitě. Záleží však na jednotlivé škole, jaký typ mimoškolních aktivit nabízí.

Co všechno můžu po maturitě studovat dál?

Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce mohou absolventi pokračovat například ve studiu zdravotnických programů na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. Například se mohou kvalifikačně připravovat na výkon povolání všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, nutriční terapeut, zdravotnický laborant, atd.

Můžu si po maturitě vybrat, na jakém oddělení v nemocnici chci pracovat?

Určitě. Každý si může vybrat pracovní místo, které mu bude vyhovovat.

Platí pořád, že sestra je pravá ruka doktora?

Ano. Dobrá sestra je rozhodně lékařovou pravou rukou, bez níž je poskytování kvalitní zdravotní péče nemožné.

 Máte nějaký recept, co se dá dělat proti syndromu vyhoření? Myslíte, že je to poslání na celý život?

Receptem může být kompenzovat pracovní zátěž příjemnými mimopracovními zážitky a zálibami a vytvořit si při směnném provozu jistou pravidelnost a symetričnost životního rytmu.

 

DALŠÍ FAQ:

 

Je možné při studiu zdrávky chodit někam na brigádu do zdravotnického zařízení?

Ano, po absolvování 3. ročníku střední zdravotnické školy v oboru Praktická sestra mohou studenti v průběhu studia pracovat ve zdravotnickém zařízení na pozici sanitář a poznávat tak provoz zdravotnických zařízeních bezprostředněji, než umožňuje běžné praktické vyučování. Seznámíte se tak s kolektivem i chodem oddělení a bude tak absolvování praxe ve škole pro Vás jednodušší.

Bydlím na vesnici, je pro mě zdrávka dostupná střední škola na dojíždění?

Střední zdravotnické školy mají dostupnou síť po celé ČR a v každém kraji je několik těchto škol. Nejlépe, podle místa bydliště, vyberete školu v rejstříku škol a školských zařízení nebo s vhodným výběrem pomůže odborný pracovník na základní škole.

Bude po ukončení studia dostatek volných pracovních míst, kde budu mít možnost se zaměstnat?

V současné době je uplatnitelnost na trhu práce velmi dobrá, absolvent má možnost si vybírat z více pracovních nabídek.

Lze na střední škole studovat kombinovanou či jinou formou studia (např. u sportovce – reprezentanta ČR)?

Podle školského zákona se na střední zdravotnické škole lze vzdělávat v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné. Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě. Dále může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (u nezletilého na žádost jeho zákonného zástupce a u zletilého na vlastní žádost) žákovi

–        se speciálními vzdělávacími potřebami,

–        s mimořádným nadáním,

–        který je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví (na základě potvrzení vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice).

Bydlím s rodiči a pokud mám po škole nastoupit do zaměstnání, abych nemusela každý den dojíždět, mám možnost se někde ubytovat?

Ano, velké nemocnice mají dostupné pro tyto případy ubytovny, které jsou pro zaměstnance cenově zvýhodněné. Nemocnice také většinou nabízejí i jiné benefity a to různé slevy na stravu, případně možnosti stravenek, pak v rámci benefitu také často přispívají na různé sportovní aktivity nebo různé formy rekreace apod.

Když nesložím maturitu, najdu nějaké uplatnění ve zdravotnictví?

Ano, můžete vykonávat zdravotnické povolání s poměrně nenáročnými kvalifikačními požadavky i kompetencemi. Po absolvování 4 ročníků denního studia nebo 5 ročníků dálkového studia lze vykonávat povolání ošetřovatele, případně po absolvování 3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru praktická sestra lze vykonávat sanitáře.