Jaké je požadované vzdělání?

Pro výkon povolání praktické sestry je zapotřebí mít úplné střední odborné vzdělání s maturitou. V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant:

 

  1. absolvováním střední zdravotnické školy v oboru Praktická sestra
  2. absolvováním střední zdravotnické školy v oboru Zdravotnický asistent
  3. absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu  při splnění podmínek platné legislativy..

 

Kdo je praktická sestra?

Praktická sestra je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje základní ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů. Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky (zejména lékaři, zubními lékaři, všeobecnými sestrami, porodními asistentkami, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními terapeuty, popř. dalšími) se podílí především na diagnostické, léčebné a rehabilitační péči.

Jakou práci dělá praktická sestra?

Praktická sestra např. může měřit fyziologické funkce pacienta (teplota, krevní tlak aj.), odebírat mu krev či jiný biologický materiál na vyšetření, podávat pacientovi na základě ordinace lékaře léky do úst nebo je podle indikace injekčně aplikovat do svalu či do podkoží, připravovat pacienta k diagnostickým a léčebným výkonům včetně asistence u těchto výkonů.

Jak se praktická sestra uplatní na trhu práce?

Povolání praktické sestry je na trhu práce stabilně dobře uplatnitelné s téměř nulovou nezaměstnaností. Praktická sestra najde uplatnění především v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, ale může pracovat i v pobytových zařízeních sociálních služeb, která poskytují zdravotní služby – např. v domovech důchodců.

Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání?

Při výkonu povolání se praktické sestry vzdělávají v kurzech, na seminářích, na odborných konferencích, kongresech či jiných obdobných vzdělávacích akcích určených pro praktické sestry.

Absolventi oboru Praktická sestra se samozřejmě mohou dále vzdělávat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména v ošetřovatelských oborech, jako je např. obor Všeobecná sestra. Absolventi oboru Praktická sestra na rozdíl od jiných absolventů středních škol ukončených maturitní zkouškou mohou získat kvalifikaci všeobecné sestry ve zkrácené (jednoleté až dvouleté) formě vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra tak, že uchazeč o vzdělání zažádá o započtení dříve absolvovaného studia – tj. studia v oboru Praktická sestra či Zdravotnický asistent – a o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné složení přijímací zkoušky.

Pro další informace viz http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5341M03