1.

Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Unie zaměstnavatelských svazů ČR, sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, IČ: 2278729 (dále jen „vyhlašovatel“).

Soutěž probíhá na území České republiky od 15. 4. 2019 do 31. 10. 2019. Soutěžní příspěvky je možné zasílat od 15. 4. 2019 do 31. 8. 2019.

Do soutěže se přihlašuje zasláním příspěvku na e-mail soutez@studujzdravku.cz. Soutěžní příspěvek musí být doplněn jménem, příjmením, kontaktním emailem a školou autora příspěvku, kterou studuje, nebo studoval (dále také jen jako „soutěžící“). Zasláním příspěvku soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito pravidly. Počet soutěžících není omezen. Organizátor zkontroluje, zda příspěvek zaslaný soutěžícím splňuje podmínky těchto pravidel. Následně vyhlašovatel zveřejní video na youtube a propíše do svých účtů na sociálních sítích (instagram, facebook).  

Příspěvky do soutěže musí splňovat tyto parametry:

  1. Formát: .avi, .mkv, .mp4 nebo .mov
  2. Rozlišení: alespoň 720p
  3. Délka: 20 – 40 vteřin
  4. Cílem soutěže je motivovat další lidi ke studiu zdravotnického oboru, nebo k práci ve zdravotnictví. Soutěžící se proto musí v příspěvku jakýmkoli kreativním způsobem vyjádřit k důvodům, které jej vedly ke studiu zdravotnické školy, nebo k důvodům, které ho motivovali či motivují k práci ve zdravotnickém oboru. V příspěvku může být poukázáno na to, co soutěžícího baví v rámci studia, praxe, či zaměstnání, na co je hrdý, co zajímavého dělá či studuje, apod.

Příspěvek musí splňovat požadavky stanovené těmito pravidly; vyhlašovatel může rozhodnout, že soutěžní příspěvek neuveřejní a vyřadí ze soutěže, budou-li k tomu dány důvody zvláštního zřetele hodné, zejména bude-li příspěvek obsahovat vulgarity či poškozovat práva třetích osob nebo vyhlašovatele.

Použije-li soutěžící v soutěžním příspěvku jiné autorské dílo (zejména hudbu), prohlašuje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku, že je k použití takového autorského díla oprávněn. Vystupují-li v soutěžním příspěvku jiné fyzické osoby než soutěžící, prohlašuje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku, že s použitím obrazového, zvukového či jiného zpodobnění v soutěžním příspěvku taková osoba vyslovila souhlas.

Soutěžícím může být pouze student střední školy nebo vyšší odborné školy v ČR zaměřené na zdravotnictví. Soutěžícímu musí být v den odeslání příspěvku do soutěže minimálně 15 let. Dále může být soutěžícím osoba, která vystudovala střední nebo vyšší odbornou školu zdravotnického oboru a která pracuje ve zdravotnictví, a to maximálně 5 let po ukončení studia. Soutěžící musí být autorem příspěvku. Každý soutěžící může zaslat nanejvýš jeden příspěvek.

Vítězem soutěže „Studuj zdrávku“ se stane video s největším počtem „lajků“ na sociálních sítích vyhlašovatele (Instagram, Youtube, Facebook) ke dni 31. 10. 2019, 12:00 hod. „Lajky ze všech sociálních sítí se sčítají.

První tři soutěžící s největším počtem „lajků“ mají nárok na výhru. Soutěžící, kteří se umístí na prvním místě, získá Apple iPhone 8. Soutěžící, který se umístí druhý v pořadí, získá poukaz v hodnotě 5000 Kč do internetového obchodu s elektronikou. Soutěžící, který se umístí třetí v pořadí, získá poukaz do internetového obchodu s elektronikou v hodnotě 2000 Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit varianty těchto cen, případně dodat cenu obdobného typu. Výherce může uplatnit výherní poukaz pouze do data uvedeného na poukazu.

Vítězové budou vyhlášeni a vyrozuměni elektronickou poštou na adresu, ze které byl soutěžní příspěvek odeslán. Předání výher proběhne v rámci konference Zdravotnictví 2020, které pořádá vyhlašovatel, dne 7. listopadu 2019. Ve výjimečných případech bude možné předání výhry uskutečnit prostřednictvím poštovních služeb. Jména vítězů budou zveřejněna na internetových stránkách soutěže.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Vyhlašovatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher poštou.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými vyhlašovatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si vyhlašovatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

V případě, že se výhercem stane osoba, která nedodržela pravidla soutěže, cena se takovému výherci nepředá.

Soutěžící bere na vědomí, že svojí účastí v soutěži akceptuje její pravidla a uděluje vyhlašovateli nevýhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití příspěvku, o kterém tímto prohlašuje, že je jeho autorským dílem, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže, jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.

Při zpracování osobních údajů za účelem splnění své právní povinnosti bude vyhlašovatel postupovat v souladu s nařízením EP a Rady 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Soutěžící zasláním příspěvku souhlasí se zpracováním osobních údajů vyhlašovatelem. Osobní údaje poskytnuté dle podmínek soutěže bude vyhlašovatel zpracovávat a uchovávat v rozsahu příslušných kategorií údajů (zejména jméno, příjmení, email, tel. č., škola, případně pozice), a to především v souvislosti s realizací soutěže, zejména za účelem vyhodnocení soutěže a následně zveřejnění výsledků vyhodnocení soutěže na webových stránkách organizátora (uvedení jména a příjmení autora vítězných fotografií). Soutěžící svojí účastí na soutěži prohlašuje, že si je vědom, že může být v rámci soutěže fotografován a společně s jeho jménem může být fotografie umístěna na webových nebo tištěných prezentacích pořadatele a k tomuto dává souhlas.

V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.