Jaké je požadované vzdělání?

V současnosti lze získat způsobilost absolvováním jedné z těchto variant:

  • vyšší odborné vzdělání s možností užívání označení „diplomovaný specialista“ za jménem absolventa získané

absolvováním nejméně tříletého studia v oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole zdravotnické,

*nejméně jednoletým studiem v oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 96/2004 Sb., byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání,

*Vysvětlivky: Absolventi oboru Praktická sestra na rozdíl od jiných absolventů středních škol ukončených maturitní zkouškou mohou získat kvalifikaci všeobecné sestry ve zkrácené (jednoleté až dvouleté) formě vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra tak, že uchazeč o vzdělání zažádá o započtení dříve absolvovaného studia – tj. studia v oboru Praktická sestra či Zdravotnický asistent – a o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné složení přijímací zkoušky.

 nebo

  • vysokoškolské bakalářské vzdělání s možností užívání akademického titulu „bakalář“ před jménem získané

absolvováním tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester.

*Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání praktická sestra, porodní asistentka, zdravotnická záchranář, dětská sestra, pakliže mají zájem získat způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra, mohou tříleté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra absolvovat ve zkrácené formě, pokud zažádají o započtení dříve absolvovaného zdravotnického studia a o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné složení přijímací zkoušky.

Kdo je všeobecná sestra?

Všeobecná sestra je nedílnou součástí týmu pracovníků různých zdravotnických profesí poskytujících zdravotní péči. Všeobecná sestra řídí poskytování ošetřovatelské péče o nemocné, převážně dospělé, a je odpovědná za její kvalitu. Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky (zejména lékaři, zubními lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními terapeuty, zdravotně-sociálními pracovníky aj.) se podílí především na preventivní, dispensární, diagnostické, léčebné, rehabilitační či paliativní péči.

Jakou práci dělá všeobecná sestra?

Všeobecná sestra může kromě jednodušších zdravotních výkonů (aplikace injekcí, odebírání krve, cévkování žen, asistence při diagnostických a léčebných výkonech) provádět i z hlediska rizika pro pacienty náročnější zdravotní výkony, jako je např. zavádění gastrické sondy včetně podání výživy do této sondy, provádění výměny a ošetření tracheostomické kanyly (kanyla zavedená do průdušnice), ošetřování ran včetně odstraňování stehů, provádění výplachu žaludku apod.

Jak se všeobecná sestra uplatní na trhu práce?

Uplatnění všeobecné sestry je poměrně široké a v době nedostatku pracovních sil ve zdravotnictví zde nezaměstnanost téměř neexistuje. Jde tedy o velice zajímavé a především stabilní zaměstnání, a to i v dobách případných ekonomických krizí. Absolvent studia v oboru se uplatní jako všeobecná sestra ve  všech typech státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, v lázních či lázeňských zařízeních, v oblasti privátní ošetřovatelské péče (agentury domácí péče, mobilní hospicové péče), v ordinacích praktických lékařů, lékařů specialistů či zubních lékařů. Všeobecné sestry mohou pracovat i v pobytových zařízeních sociálních služeb, která poskytují zdravotní služby, tedy např. v domovech důchodců nebo stacionářích.

Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání?

Možnosti dalšího vzdělávání pro všeobecné sestry jsou poměrně široké. Všeobecné sestry se mohou vzdělávat ve specializačním vzdělávání (vzdělávání oborech jako je např. intenzivní péče, psychiatrie,  perioperační péče, geriatrie, atp.) nebo prostřednictvím certifikovaných kurzů. V rámci profesního celoživotního vzdělávání (prohlubování vzdělání) je ve zdravotnictví dostatečná nabídka kurzů, seminářů a vzdělávacích akcí, které mohou všeobecné sestry využít. Sestry s bakalářským vzděláním si mohou zvyšovat či prohlubovat kvalifikaci na vysokých školách v magisterských programech.

 Další informace

http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5341N11/Diplomovana-vseobecna-sestra

http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5341R009/Vseobecna-sestra