Vzdělání: Střední zdravotnická škola – obor zdravotnický asistent / akreditovaný kvalifikační kurz po získání ÚSV a ÚSOV

Specializace a registrace: NE

Kompetence:

1) pracuje pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje základní ošetřovatelskou péči a specializovanou ošetřovatelskou péči, pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky může např.:

  • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenávat je do dokumentace, pečovat o
  • vyprazdňování, provádět komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin, rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, zajišťovat aplikaci tepla a chladu
  • provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch imobility,
  • vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků

2) pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře může např.:

  • podávat léčivé přípravky s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku,
  • odebírat biologický materiál, provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),
  • zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,
  • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při ošetření akutní a chronické rány,
  • připravovat pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistovat, poskytovat ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich,
  • vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů.