Zdravotnický záchranář je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči na úseku záchranné zdravotnické služby či na úseku akutní lůžkové péče intenzivní, včetně urgentního příjmu.


Jaké je požadované vzdělání?

V současnosti lze získat způsobilost absolvováním této jedné varianty:

  1. tříletý akreditovaný zdravotnický bakalářský studijní obor pro přípravu zdravotnických záchranářů

 Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu; tato podmínka neplatí, pokud odbornou způsobilost získal zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby a toto povolání vykonával v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby nejméně po dobu 5 let v posledních 7 letech předcházejících získání odborné způsobilosti zdravotnického záchranáře.

 

Kdo je zdravotnický záchranář?

Zdravotnický záchranář je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči na úseku přednemocniční neodkladné péče (záchranné zdravotnické služby) a dále na úseku akutní lůžkové péče intenzivní, včetně urgentního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické péči.

 

Jakou práci dělá zdravotnický záchranář?

Zdravotnický záchranář provádí standardní výkony při výjezdu posádky rychlé zdravotnické pomoci (kardiopulmonální resuscitaci, inhalační kyslíkovou léčbu, aplikaci infuzí a farmak, monitorování vitálních funkcí, odběr biologického materiálu a orientační posouzení výsledků, první ošetření ran včetně zástavy krvácení apod.). Může např. asistovat při překotném porodu včetně prvního ošetření novorozence. Podílí se na řešení následků hromadných nehod ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem. K práci zdravotnického záchranáře patří např. také vyprošťování, přemisťování, polohování postižených, znehybnění končetin, páteře a pánve apod.

 

Jak se zdravotnický záchranář uplatní na trhu práce?

Povolání zdravotnického záchranáře je v současnosti na trhu práce stabilně dobře uplatnitelné s nezaměstnaností menší než 1 %. Zdravotnický záchranář najde uplatnění především ve výjezdových posádkách ZZS (zdravotnické záchranné služby), včetně LZS (letecké záchranné služby), dále pak na odděleních urgentního či centrálního příjmu a na anesteziologicko-resuscitační péče (ARO). Může rovněž poskytovat telefonickou odbornou pomoc na tísňové lince 155.

 

Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání?

Zdravotničtí záchranáři se mohou specializovat v oboru Urgentní medicína a Perfuziologie, (pokud nepočítáme obecnou specializaci v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví, která je určena pro všechny nelékařské profese vzdělané na terciární úrovni) nebo prostřednictvím certifikovaných kurzů. V rámci profesního celoživotního vzdělávání je ve zdravotnictví dostatečná nabídka kurzů, seminářů a vzdělávacích akcí, které mohou zdravotničtí záchranáři využít. Absolventi s bakalářským vzděláním se mohou dále vzdělávat v navazujícím magisterském programu (např. magisterské studijní programy zejména v oblasti ošetřovatelství a příbuzných oborů, jako jsou ochrana obyvatelstva, Krizové řízení a ochrana obyvatelstva, Civilní nouzové plánování, Civilní nouzová připravenost), ekonomie a management (Management zdravotnictví, Bezpečnostní a krizový management).

Pro další informace viz https://infoabsolvent.cz/Povolani/Karta/15170/Zdravotnicky-zachranar